این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

مدیریت بحران در سلامت

برخورد اقدامات اولیه در صدمات حاد

نقش جراحی های مدرن کم تهاجمی در صدمات

اقدامات کنترلی در حملات بیولوژیکی