این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > راهنمای نگارش چکیده مقالات
.: راهنمای نگارش چکیده مقالات

راهنمای نگارش خلاصه مقالات 

جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت
خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. داوری چکیده مقالات  بصورت روزانه صورت میپذیرد و در صورت تایید جهت ارسال پوستر ،از دبیرخانه کنگره با نویسنده تماس گرفته خواهد شد.

خلاصه مقالات به زبان فارسی قابل پذیرش می‌باشد

در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:
 تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.
 
مقالات برگزیده بر اساس، فرمت، کیفیت، خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.
 
هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.

 در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.
 مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.
 مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد.

 خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند " نتیجه در حال بررسی می باشد" و ... اکیدا خودداری شود.

 * در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:
عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز
-
عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان


دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله
* مقالات اصیل (Original Articles):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 500 کلمه و انگلیسی 450 کلمه می‌باشد.
2-  خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:
 
سابقه و هدف  (Background and Objective)
 
مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)
 
یافته‌ها (Results)
 
نتیجه گیری  (Conclusion)
 
واژه‌های کلیدی (Keywords) 
 
* مقالات مروری (Review articles):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه) می‌باشد.
2- مقالات مروری تشریحی (Narrative)  ، سیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند .

 3- خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:
 
سابقه و هدف  (Background and Objective)
 روش جستجو  (Search Method)
 
یافته‌ها  (Results)
 نتیجه گیری  (Conclusion)
 
واژه‌های کلیدی  (Keywords).